miƩrcoles, febrero 15, 2006

...

... yo no te aguanto, yo te disfruto...